ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Geographic Information System: GIS)
คือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ (spatial data) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ (Point Of Interest: POI)
การใช้งานเกี่ยวกับระบบภาพแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม จำเป็นต้องมี POI ประกอบ ดังนั้น SDS ภูมิใจนำเสนอข้อมูล POI
การฝึกอบรม (Training Overview)
SDS ให้การฝึกอบรมด้านการประยุกต์ใช้งานในโปรแกรม PointAsia.com / PointAsia Professional และ Spatial GIS

@LAS (Land Access System)
เป็นระบบค้นหาระวางแผนที่ออนไลน์ด้วยหมายเลขระวางที่ดิน เช่น 5136IV 8624 1 ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการตรวจสอบข้อมูลบริเวณที่ตั้งหลักประกันเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อช่วยให้ธนาคาร บริษัทประเมิน บริษัทเงินทุน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ที่กำลังประสบปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนอนุมัติสินเชื่อด้วยการค้นหาและเรียกดูตำแหน่งบริเวณที่ตั้งทรัพย์สินบนแผนที่ออนไลน์ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งสามารถช่วยในการลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย
Spatial Property Management
Global Positioning System (GPS)
Spatial Tracking System (Vehicle Real-Time Tracking)
read more 
Ads
forex
Hotels Thailand
 
© 2009 Spatial Dimension Solutions All rights reserved.